daarennoessv
 
   
Glemt log på?  

Virksomhedsplan

Overordnede pædagogiske mål og værdier.

 

Vision                                

 

Vi vil være den bedste daginstitution i byen

 

Mål

 

Personalepolitiske

mål

 

 

 

 

 

 

Børnepolitiske

mål

 

 

 

 

 

 

 

Udefra politiske bekendtgørelser og målsætninger

Vi skal være et personale, der er vores ansvar bevidst og som kan argumentere for, hvorfor vi gør som vi gør

Vi skal være et personale, der udvikler sig, på et højt fagligt niveau

Vi skal være et personale, der er fremadrettet og åbne for forandringer

Vi skal give børnene optimale udviklingsbetingelser

Vi skal give børnene en god start på livet

Vi skal være en institution, der giver nogle gode barndomsminder

Vi skal have en børnekultur, hvor legen er i centrum

Elverhøj er underlagt en række politiske målsætninger som vi skal og vil arbejde ud fra:

 • Lov om social service, herunder de pædagogiske læreplaner
 • Frederiksbergs personalepolitiske værdier
 • Frederiksbergs mål og rammeaftale for indeværende år

Værdier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverhøjs værdigrundlag i pædagogisk praksis.

I Elverhøj lægger vi stor vægt på at skabe nogle gode rammer, hvor barnelivet bliver sat i højsæde.

-         At lege og lære, vokse og være

er en forudsætning for en god børnekultur

 For at skabe sådan en omsorgskultur er det vigtigt, at vi voksne er bevidste om, at det vi siger, også er det vi gør.

 I praksis har vi valgt værdibaseret ledelse som redskab og udgangspunkt for, hvordan vi er sammen med Elverhøjs børn.

I 2003 påbegyndte vi denne værdiudviklingsdebat og i juni 2004 fik vi sat værdier/ord på pædagogikken i vores samvær/relationsarbejde i både voksen og børnehøjde.

Elverhøjs børneværdier:

·        Omsorg

·        Fællesskab

·        Glæde i hverdagen

·        Leg

·        Nysgerrighed

Disse værdier er tilsammen blevet til et fælles værdigrundlag, som det pædagogiske arbejde skal bygge på. Den relationskurs vi voksne i Elverhøj skal følge.

Værdigrundlaget vil blive brugt som redskab til nyansættelser af personale.

Procesbeskrivelse

 

Årsplaner:

I Elverhøj arbejder vi med årsplaner/fokuspunkter. Det vil sige, at vi ved hvert års begyndelse på et personalemøde beslutter, hvilke pædagogiske indsatsområder vi særlig vil lægge vægt på. Hvor skal vi dygtiggøre os, hvad rører der sig i børnegruppen, hvad er børnene optaget af, hvilke trends er oppe i tiden og hvilke pædagogiske arbejdsfelter skal vi særlig evaluere på?

Indholdet af vores virksomhedsplan er blandt andet et godt eksempel på effekten af disse indsatsområder.

Vi har bl.a. på en af vores pædagogiske temadage diskuteret ”Effektivisering for kvalitetens skyld” her havde vi bl.a. mange overvejelser omkring mødestrukturer, antal af møder mv. I den forbindelse har vi på et senere personalemøde besluttet at årsplanerne/fokuspunkterne fremover gøres 2-årige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmetoder i vores pædagogiske arbejde:

Denne model viser en oversigt over de samlede pædagogiske arbejdsredskaber vi bruger, for at opnå målene for vores kerneopgave.  De fem områder er lige betydningsfulde, og eksisterer udelukkende, og hele tiden i et dynamisk samspil med hinanden. Områderne vil blive uddybet i de følgende afsnit i virksomhedsplanen.

Værdigrundlag/ grundlæggende kerneydelser:

At lege og lære, vokse og være er forudsætning for en god børnekultur.

Målsætning: Vores børn skal have omsorg af nærværende voksne der formår at skabe tryghed i hverdagen, hvorved børnenes selvværd styrkes. Børnevædier:

Omsorg, Fællesskab,

Glæde i hverdagen, Leg,

Nysgerrighed

Pædagogisk princip: Vi arbejder ud fra værdibaseret ledelse. Værdierne sætter rammerne for den relationskurs pædagogikken følger.

 

                                                                    

Den styrkede pædagogiske lærerplan:    

Læreplanens 6 temaer udgør rammen for vores pædagogiske arbejde.                         

I vores pædagogiske virke arbejder vi ud fra den enkelte stues børns behov, med på fokus på inddragelse af børn med særlige behov/ social inklusion.

  BMV: Vi har ligeledes fokus på at sikre et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Sideløbende laver vi kompetenceafdækning hos personalet, så vi sikrer at vi har de relevante kompetencer dækket ind.

   

 

Effektstyring:

Vi bruger effektstyrring som metodisk redskab til at udvikle vores pædagogiske praksis. Vi bruger den til systematisk evaluering og generering af viden om hvad der styrker børnenes trivsel, udvikling og læring.

Forandringsteoriskemaer:

Vi bruger forandringsteoriskemaer til redskab for at dokumentere og få belyst for os, præcis hvad der virker.

                                                                    

Inkluderende praksis:

Elverhøjs værdigrundlag, Lærerplanen og Frederiksberg Kommunes principper/De 6 pejlemærker:

"Alle børn skal opleve sig som en værdifuld deltager i fællesskabet, og kunne bidrage med de ressourcer de har".

At se det 'hele' barn: Understøttende forældresamarbejde, og inddragelse af værdigrundlag og lærerplansmålsætninger.

Pædagogiske principper: Positiv og kvalitativ interaktion. Anerkendelse og rummelighed

Kerneopgave:

At styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

 

 

 

 

 

Mønsterbryderindsats:

Inkluderende praksis for alle børn, i mindre læringsgrupper; hvor dialogisk læsning er et af vore pædagogiske redskaber

Formål: at styrke børnenes sociale -og emotionelle, sproglige og kognitive kompetencer.

Evalueringsredskab: Tandhjulsmodellen, Udviklingshjulet og Refleksionsskemaer. Derudover benytter vi Relations/Trivselsskemaer for, at vi voksne kan sikre os, at alle børn i Elverhøj trives og udvikles.

  Sideløbende bruger vi forberedelsesskemaer til afholdelse af forældrekonsultationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elverhøjs værdigrundlag/kerneydelse i pædagogisk praksis.

 

 

Indledning.

I efteråret 2002 påbegyndte vi arbejdsprocessen (der forløb frem til oktober 2004) som skulle danne grundlaget for et fælles pædagogisk ståsted for alle, både ”gamle” og ”nye” voksne i Elverhøj.

For at kunne beskrive de væsentlige sider af vores pædagogiske arbejde set ud fra barnets perspektiv, har vi valgt at bruge værdibaseret ledelse som arbejds- og styringsredskab.

Vi har forholdt os kritisk til det vi vil (hensigt, mål) og til det vi faktisk gør (pædagogisk praksis).

Definition på ordet værdi:

En stabil overbevisning om, at en bestemt adfærd eller form for tilværelse er personligt eller socialt at foretrække for andre adfærdsmåder.

Kilde: pædagogisk/psykologisk ordbog.

Vi tog udgangspunkt i:

 • at vi er fælles
 • at vi ikke skal ensrette
 • at vi har plads til forskellighed
 • at værdier er drivkraften og motivationen for vores handlinger
 • at alle værdier ikke er lige gode

På temadagene er vi via oplæg, gruppearbejde på tværs af stuerne, foredragsholder og ikke mindst de mange fremlæggelser og diskussioner i plenum hvor holdninger til værdier, etik og moral har været et gennemgående tema, nu fremkommet med vores værdigrundlag i pædagogisk praksis.

Det er blevet til 5 værdier hvor værdien ”omsorg” ikke er blevet valgt ud, men har været et must når vi arbejder med 0-6årige børn. Vi påbegyndte handlingsplanerne for de seks temaer i 2005, og i juni 2007 var alle 6 temaer blevet implementeret i en handlingsplan. Det har været en rigtig god lærerig proces hvor hele personalegruppen har deltaget med stort engagement. Vi har haft mange pædagogiske temaer på programmet. Vi har bl.a. været inde og diskutere og definere læringsbegrebet, anerkendende relationer, voksen- og børneperspektiv, dannelse, rollemodeller, faglig bevidsthed og refleksion. 

Vi har endvidere fået afklaret, hvor vi som personale havde styrker og svagheder. Der blev udfærdiget et kompetenceafklaringsskema, hvor vi som voksne kunne ønske efteruddannelse.

Det er en løbende proces, hvor vi hele tiden skal sørge for at vores fælles kompetencer lever op til de mål og krav, der fordres for at sikre optimale lærings- og udviklingsmuligheder for Elverhøjbørnene.

Vores værdigrundlag er endvidere blevet integreret med ”Elverhøjs kerneydelse” i 2009, ved at Frederiksberg Kommune i 2008 indførte at alle arbejdspladser skulle beskrive deres centrale og væsentligste arbejdsmetoder/procedure for kvalitet i deres grundlæggende kerneydelser.

Det vil sige at vores grundlæggende kerneydelser fremover er synonymt med Elverhøjs værdigrundlag.

Vi arbejdede med ”de grundlæggende kerneydelser” på vores temadage i foråret 2008. Vi havde allerførst en debat, hvor vi diskuterede ”hvem er vores brugere”. Herefter skulle vi tage stilling til, hvad der var ”vores grundlæggende ydelse”. Børnene blev vores brugere og omsorg er vores grundliggende kerneydelse.

 

Vi kom frem til flg. målsætning:

Vores børn skal have omsorg af nærværende voksne der formår at skabe tryghed i hverdagen, hvorved børnenes selvværd styrkes.

 

Herefter skulle vi tage stilling til serviceniveau/kvalitetsniveau for disse kerneydelser. Resultatet blev flg. formulering:

Når hverdagen er optimal kan vi opfylde de grundlæggende kerneydelser 100 %. Men serviceniveauet bliver ringere ved personalemangel. Vi kan på sådan en dag eksempelvis ikke sætte os og læse for 2-3 børn, tage en lille gruppe børn fra til en aktivitet, give optimal tid til det enkelte barn og styrke relationer til andre børn. Samt tilgodese AKT-børnenes ekstra behov for voksenstyrede aktiviteter. De basale behov bliver dog altid dækket.

 

Elverhøjs 5 værdier:

”Omsorg”, ”fællesskab”, ”leg”, ”glæde i hverdagen” og ”nysgerrighed”.

 

Omsorg:

Det mest basale i omsorgsrelationen er, at vi voksne

 • er nærværende,
 • er tilstede, 
 • er opmærksomme,
 • ser og lytter,
 • har empati
 • er imødekomne og tydelige overfor det barn, vi er sammen med her og nu.

Det er vigtigt at barnet kender os, ved hvor de har os. Ligesom det er vigtigt at vi lærer barnet at kende. Børn er jo lige så forskellige som vi voksne er. Vi skal selv tro på det vi siger og gør og der skal være sammenhæng mellem vores ord og vores handlinger.

Vi skal kunne se det positive i forskellige situationer og med varme, humor og arrangement være med til at opbygge barnets identitet.

Vi skal kunne arbejde på sådan en måde, at ”regler” normer og værdier besluttes i fællesskab og vi skal acceptere, ikke at være enige om alt, men respektere et fælles fodslag.

Det er vigtigt, at børnene er trygge og har tillid til os, derfor må vi ikke være konfliktsky, men turde handle – reflektere i samråd med vores kollegaer. Vi skal ”turde” bruge hinanden.

Vi voksne i Elverhøj skal være interesserede i og i stand til at gøre noget ved vores egen personlige og faglige udvikling.

Vi skal være nærværende og imødekomne når børn og forældre kommer om morgenen, (og altid) skal de føle sig velkomne og føle sig trygge ved at, ”aflevere” deres børn til os.

Børnene får tilbudt mad flere gange om dagen. Morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Vi har krus fremme så børnene selv kan tage det vand, de har behov for i løbet af dagen. De mindste får tilbudt vand af de voksne i løbet af dagen udenfor måltiderne.

Vi skal tage det alvorligt hvis børnene er utrygge, vrede, kede af det eller er ”bange for”. Det er ”legalt” at have hele følelsesregistret i Elverhøj.

I vores samvær med barnet skal vi vise positive følelser, vise vi kan lide at være sammen med det og følge dets udspil og initiativer.

Vi skal tale med barnet, om de ting det er optaget af og give ros og anerkendelse, for det som barnet klarer at gøre.

Vi skal hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed, således at vi har fælles oplevelser, oplevelser af ting og forhold i omgivelserne.

Vi giver mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive, uddybe og forklare det vi oplever og ved at vise følelser og engagement.

I samspillet med os voksne skal barnet have opbygget sit selvværd og selvfølelse. Det er tonen, stemningen det er atmosfæren mellem barnet og den voksne, der er vigtig.

Ansvaret for denne ligger ubetinget hos den voksne.

Vores børn skal selvfølgelig have alle de knus og kram som de vil og har behov for i løbet af dagen.

Vi skal give os tid til kontakten til det enkelte barn bl.a. ved bleskiftning, tøj af og på, og vi skal huske på at de store børn, der ellers selv kan, nogle dage har behov for at vi voksne hjælper dem med tøjet og andet.

Det er også omsorg at kunne sige nej til børnene, at de må vente til det bliver deres tur. Eller at de må vente til man har tid eller, nej det må du ikke. Dette ”nej” skal helst være undtagelsen og ikke reglen. Der er ikke noget så træls som voksne der ”altid siger nej”.

Det er alfa omega at have et godt forældresamarbejde. Det kræver af os, at vi har en god tone, er tolerante imødekomne og lydhøre, også hvis forældrene kommer med kritik. Den gode daglige kontakt er så værdifuld.

Vi skal have tillid til hinanden, så vi kan tale om stort og småt vedrørende børnene.

Vi skal bruge tid på at fortælle forældrene, hvor vigtigt det er: at tøjet er efter vejret, skiftetøj, solcreme osv. er der. Vi skal være meget opmærksomme på at det ikke går ud over børnene hvis der f.eks. ikke er skiftetøj, det er ikke børnenes ansvar, men forældrenes.

 • Vi skal skabe en god dagligdag og et godt børneliv i Elverhøj, med alderssvarende udfordringer og tilbud.
 • Vi skal støtte barnets tilegnelse og udvikling af sociale færdigheder, så vi styrker barnets alsidige udvikling og selvværd.
 • Vi skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling.
 • Vi skal give rum til at lege og lære og til fysiske udfoldelse, samvær og mulighed for at udforske omgivelserne.
 • Vi skal medvirke til at barnet får et godt dannelsesgrundlag og lære at kunne fungere sammen med andre børn og voksne.

Dette forudsætter at vi voksne er fremadrettede, forandringsvillige og har egenskaber som åbenhed, tolerance og respekt for andre.

 

 

 

 

 

 

Fællesskab:

At føle sig som en del af et fællesskab giver selvtillid/selvværd og kan være med til at modvirke mobning.

Fællesskabsfølelsen blandt børnene på stuen viser sig bl.a. ved, at børnene er opmærksomme på hinanden og giver hinanden omsorg. – Hvem er ikke i børnehave i dag og hvorfor? Børnene hjælper hinanden med praktiske gøremål fx at tage tøjet på og af.

Barnet kan gøre en voksen opmærksom på, at et andet barn har brug for hjælp eller trøst. Fællesskabsfølelse er med til at udvikle empati og accept af forskelligheder blandt børnene og tolerance (lille Peter tegner kradserier, men han er jo også kun 2 år!). Fælles oplevelser er også med til at skabe fællesskab: Kan du huske dengang vi ……

For at give børnene en følelse af fællesskab, som rækker ud over den enkelte stue, er legegrupperne et godt eksempel på dette. Her er børnene aldersmæssigt sammen på tværs af huset. Her leges, gøres udflugter og lignende. Her lærer barnet de andre jævnaldrende at kende. Her lettes overgangen til skolestart ved at en lille flok følges ad til starten på et nyt liv.

Fællesrummene giver mulighed for spontane lege, børnene imellem. Her møder man ikke kun børnene fra sin egen stue, men fra hele huset.

Der opstår måske fælles interesser, som gør, at der skabes venskaber på tværs af stuerne.

Traditioner er en god ting for at opnå fællesskabsfølelse. - Fx fastelavn, hvor der i en måneds tid arbejdes med udklædning. Alle børn har tjek på, hvad den og den skal udklædes som. Og alle udklædninger er lige gode. Der peges ikke fingre, men der er interesse og glæde over udklædningen.

Leg:

Vi har valgt værdien leg, fordi legen udgør en væsentlig del af børns liv og samtidig rummer den stor livsglæde. Børn elsker at lege, de vil lege alle steder, på alle tidspunkter og i alle sammenhænge.

Vigtigst for barnet er dog de sociale relationer til andre børn. At de har nogle legekammerater og venner blandt de andre børn. Glæden ved at se hinanden, fortælle hinanden om oplevelser, lege med hinanden. Det er vigtigt, at vi støtter børnenes venskaber og giver dem nogle gode oplevelser sammen.

Vi skal støtte barnet i relationer til andre børn. Det kan vi ved interesse og indlevelse. Vi kan bl.a. finde ud af hvad der interesserer barnet og dermed starte en leg og støtte barnet i legen.

Leg på tværs er også vigtig, da der er stor aldersspredning på stuerne. Vi skal se og give plads til børnenes relationer til børn på andre stuer. Vi skal støtte og evt. opfordre til leg på tværs af huset, samt ikke mindst give plads til besøg på stuerne og til, at børnene kan spise sammen. Ofte har vi besøg til frugt af et barn fra en anden stue.

Vores legegrupper har også til formål at give jævnaldrende børn nogle oplevelser sammen, så de derved igennem interesser og leg kan skabe relationer og venskaber til andre børn på samme alder.

Legen er meget spontan og børn er meget gode til selv at finde på en leg. Både kortvarige lege og lege der kan vare i flere dage.

Men nogle gange skal man lige hjælpe børnene i gang med en leg. Der skal dog ikke meget til før børnenes fantasi fører legen videre. Et lille eks. hvor børnene formår at videreudvikle en leg som en voksen har startet:

Nogle store piger kigger på de sommerferiekort, som stuen har modtaget fra børnene. Den voksne på stuen spørger om de vil lege posthus og hjælper dem med at lave en disk. Pigerne begynder at lave breve, som kan sendes fra posthuset og de skiftes til at stå bagved diske.

Legen er barnets vej til erkendelse af sig selv og sin omverden. I løbet af en dag får barnet en masse indtryk og oplevelser. Igennem fordybelse i legen bearbejder barnet alle disse indtryk og følelser og får derved en erkendelse af sig selv og sin omverden. Derfor er det vigtigt at vi giver barnet tid og plads til at lege, samt at vi ikke undervurderer en leg. F.eks. er det ofte tydeligt i en rolleleg, at barnet efterligner en person og dette ofte for at forstå en handling.

Igennem legen lærer og erfarer barnet forskellige færdigheder og derfor har legen stor betydning for barnets udvikling. Vi finder det værdifuldt at lege med modellervoks, som er en god leg for børn i alle aldersgrupper. Børnene sidder og hygger sig i et fællesskab med andre børn og voksne. Både fantasien, sproget og sansemotorikken bliver styrket.

Vi har en fantastisk legeplads, hvor børn i alle aldre har mulighed for at cykle. Hver dag bliver der drønet rundt på løbecykler på fliserne. De små omkring 2 år kører på motorcykler ned af bakken. De er vilde med det og samtidig styrker det deres grovmotorik, balance og koncentration.

Børnene leger også tit med vand på legepladsen. Hopper og cykler gennem vandpytter, laver mad med vand og sand i spande eller parfume med vand og blomster. Her er det selvfølgelig de voksnes ansvar at sørge for at børnene ikke er våde for længe og derved bliver kolde.

Når det er varmt leger vi også med vand ved karret med voksenopsyn hele tiden. Når det er efterårsvejr og der vandpytter, er der leg med vand med den rette påklædning (regntøj, gummistøvler). Leg i vandpytter er altid sammen med en voksen.

Nogle børn har brug for meget plads i deres leg, så det er vigtigt at skabe mulighed for at være ”vilde”. Hertil har vi en godt indrettet institution med "flyvergangen" som er vores lange gang, vores to fællesrum "værkstedet" og "puderummet", samt legepladsen. Disse lege er vigtige for barnets udvikling af motoriske færdigheder.

Legen er afhængig af omgivelsernes tilstedeværelse og engagement for at kunne udvikle sig.

Når et barn har svært ved at lege, skal vi gå ned i børnehøjde og vise hvilken funktion det forskellige legetøj har. Vi skal støtte barnet i legen og rose i barnets forståelse.

Vi skal støtte børnenes leg, bl.a. ved at give børnene inspiration og bidrage med input til videreudvikling af en allerede påbegyndt leg.

Vi skal støtte det barn der har svært ved at komme ind i en leg, f.eks. ved at finde på en rolle der passer til legen og så vise barnet hvor sjov rollen er, ved selv at agere. Rollen bliver tit sjovere, når en voksen spiller den og barnet bliver mere værdsat. Desuden synes børn altid det er sjovt, når en voksen deltager i legen.

Dog skal børn også have lov til at lege uden at blive forstyrret af andre børn. De skal ikke altid give plads til flere i legen og har ret til at sige nej. Så må vi som voksne finde et alternativ for barnet.

 

 

 

 

Glæde i hverdagen:

I Elverhøj skal der være rart at være. Det skal være sjovt at gå i børnehave. Børn og voksne skal føle sig velkomne når de kommer.

Vi skal hilse på hinanden når man mødes. Det er vigtigt at der bliver taget godt imod børnene om morgenen. Personalet skal vise opmærksomhed og sige godmorgen til forældre og børn når de kommer.

Det er ikke ensbetydende med at man skal stoppe med det man er i gang med når et barn kommer, men det er godt lige at få øjenkontakt med forældrene så de ved at man er opmærksom på at de er kommet. Det giver en god start for alle. Børnene viser stor glæde ved at se hinanden og det er dejligt at se at børnene er glade for hinanden.

Personalet skal værne om hinanden. Man skal være bedre til at bede om hjælp. Hvis man fx skal være alene. Det kan gøre hverdagen lidt bedre og behageligere for alle hvis man hjælpes ad. Så er der også bedre plads til at være spontan. De regler vi har, skal ikke være så stive at de udelukker spontanitet.

Spontaniteten kan være et middel til at styrke fantasien. Fantasien er vigtig for legen.

Vi skal være voksne som har lyst til at arbejde lige netop i Elverhøj. Vi skal vise overfor børnene at vi kan lide vores arbejde og vi kan lide hinanden. Hvis vi udstråler glæde ved arbejdet giver det en bedre stemning på stuen og det har indvirkning på hvordan dagen forløber.

Hvis vi skælder meget ud skaber det hurtigt en dårlig atmosfære både hos børn og voksne. Det er ikke rart for det enkelte barn at blive skældt ud / irettesat. Vi skal i stedet prøve at forstå, hvorfor barnet gør som det gør og prøve at ændre adfærden og ikke barnet. Ved at være på forkant med situationen kan vi forebygge og undgå at skælde ud/irettesætte. Børn kan bedre forstå den enkelte "situation" hvis vi, når vi "skælder ud", fortæller hvad de skal gøre i stedet for at fremhæve det de ikke skal gøre.

Vi skal bruge humor i vores arbejde. Børn kan godt lide at man laver sjov med dem eller man laver sjove ting med dem. En god latter kan løse op for meget. Men vi skal selvfølgelig være bevidste om at børn har svært ved at forstå ironi.

Vi skal vise børn og voksne, at vi ”kun” er mennesker. Mennesker som også kan tage fejl nogle gange. Selvfølgelig kan vi ikke gå rundt og være glade hele tiden, men hvis man har en dårlig dag kan det være en stor hjælp for de andre personaler på stuen at vide det. Fordi man så bedre kan forstå hvorfor vedkommende er sådan i dag. Men samtidig må man også tage sig sammen over for børnene og ikke vise sin frustration og vrede over noget som de ikke har del i.

Vi skal prøve at vende det negative til positivt. Være bedre til at stoppe op og ikke gøre tingene værre end de er. Der er dage hvor tingene spidser til pga. sygdom blandt personalet, men kan man grine lidt af det bagefter i stedet for at blive sur over de folk der er syge, kan det lette stemningen.

Vi skal være gode til at give hinanden ros. Få ideer fra hinanden. Benytte os af, at vi alle har forskellige interesser og kompetencer og udnytte dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nysgerrighed:

Vi er bevidste om at vi sammen har en betydning for, hvordan kulturen opleves i Elverhøj. Den enkelte pædagog kan ikke lægge linjen alene, men det, at vi alle tager ansvar for vores pædagogiske virke og reflekterer over vores handlinger bevirker, at der hele tiden arbejdes på, at der er overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør.

Barnets selvværd er fundamentet for dets udvikling og dets evne til at tilegne sig viden.

At tilegne sig viden kræver nysgerrighed og for at styrke nysgerrigheden, skal barnets selvværd støttes.

Forudsætningen for dette er nærværende voksne som formår at indgå i et følelsesmæssigt samvær med det enkelte barn, hvor der bliver skabt en tilknytningsrelation, der er af sådan karakter, at barnet føler sig holdt af, værdsat, forstået og respekteret.

Det er vores opgave, at skabe en inspirerende hverdag med plads til undren og nysgerrighed.

Hvad er børnene optaget af?  Nysgerrige over?  Hvad er svært?  Hvad er spændende? Hvad leger de for øjeblikket?  Hvem leger de med for øjeblikket?

For at dagligdagen skal være meningsfuld for barnet, må der respektfuldt også tages udgangspunkt i det barnet viser/udtrykker, er relevant. Dér ligger motivationen, og derfra kan vi, uden at voksenstyre, udvide dets verden.

Med dette opnår vi også den kvalitet at skabe et udviklingsforum hvor vi på den ene side støtter og udvikler barnets egne kompetencer samtidig med at der er mulighed for selv at gå på opdagelse på legepladsen og eksperimentere på egen hånd.

Et eksempel på at gribe børnene i deres eget virke kunne være, at de p.t. er meget optaget af at lege købmand og deraf har en stor interesse for tallenes betydning.

Børn er født nysgerrige og aktivt handlende. De har stor lyst til at udforske verdenen og sætte spørgsmålstegn til, hvordan ting og sager hænger sammen. Vi skal som voksne, prøve efter bedste evne at svare på børnenes mange ”hvorfor”.

I Elverhøj vil der være en vekselvirkning mellem planlagte og spontane aktiviteter. Aktivitetsplaner skal /kan være retningsgivende. Vi har ansvar for, at skabe tid og rum for stimulering af børnenes nysgerrighed, over forholdet mellem voksenstyrede og børnenes egne initiativer.

For at imødekomme og opnå disse udviklingsmuligheder er det vigtigt, at vi bruger vores stue- og personalemøderne til at synliggøre vores iagttagelser og nuværende/fremtidige aktivitetsplaner/gøremål.

Afslutning:

Selvom det har været et meget lærerigt udviklingsarbejde hvor vi har evnet at arbejde målrettet og systematisk med udarbejdelsen af vores værdigrundlag kvalificerer dette grundlag sig ikke til vores pædagogiske praksis uden, at vi hele tiden spørger os selv, om det vi siger/skriver også er det vi gør”.

Vi vil fremover altid skulle være bevidste om, at denne proces altid vil være på dagsordenen og at vi skal blive dygtigere til at spørge os selv, om det vi oplever i vores dagligdag, har samme kontekst som vores beskrevne værdigrundlag.

Vi har senest redigeret værdigrundlaget i oktober 2013.

 

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

 

Forord og historik

Alle dagtilbud har siden 2004 skulle arbejde med pædagogiske læreplaner. Som led i at styrke de eksisterende læreplaner, og øge kvaliteten i vores børns daginstitutioner, nedsatte undervisningsministeren for børn i 2016 en mastergruppe. Mastergruppen skulle udarbejde en beskrivelse, en master for en styrket læreplan, der skulle danne grundlag for en fælles forståelse af det pædagogiske fundament for landets daginstitutioner.

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft d. 1.juli 2018. Vi har fået to år til at implementere den nye læreplan.

Lovændringen omfatter mange nye elementer, men vigtigst af alt tager den nye læreplan udgangspunkt i, at børn lærer bedst gennem leg, fællesskaber og at vi som fagfolk har vores pædagogik, læring og omsorg for øje, i også den upåagtede faglighed.

Vi skal synliggøre, og give eksempler på, hvordan vi etablerer pædagogiske læringsmiljøer, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige aktiviteter, giver børnene muligheder for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Da læreplanen denne gang, som sådan er beskrevet ned i mindste detalje, er udfordringen for os, at få skabt ejerforhold til den.

Det skal endvidere fremgå af vores pædagogiske læreplan, hvordan Elverhøjs læringsmiljøer understøtter børnenes brede læring, herunder nysgerrighed, gåmodpå, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende læreplanstemaer:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Vi er kommet godt i gang. Vi har siden 2017 arbejdet med læringsmiljøer.

Vi påbegyndte projektet i 2017 hvor vi har arbejdet med at skabe flere læringsmiljøer af høj kvalitet.

Som inspiratorer har vi i 2017 haft designer Susanne Staffeldt som har haft fokus på udviklingen af børnenes fysiske miljø. Charlotte Ringsmose professor, psykolog og læringsforsker. Charlotte holdt oplæg omkring fagpersonalets faglige rolle i at skabe nærvær og understøttende stimulering.

Vi har læst deres bøger om rum og læring.

Vi har samlet erfaring fra arbejdet i vores små læringsgrupper hvor vi både har haft fokus på vores egen faglige ekspertise samt talt om hvor vi synes at ”rummene” yder optimale udviklingsbetingelser.

Vi har afholdt pædagogisk weekend i oktober 2018 hvor hjerneforsker Ann E. Knudsen holdt oplæg omkring børns muligheder for læring og udvikling.

Vi fremlagde hjemmeopgaver ud fra praksisbeskrivelser af læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling”. Hvert personale havde fået specifikke opgaver ud fra hvert enkelt mål og værdi.

Vi har endvidere planlagt at vi på hvert personalemøde i 2019 vil have temaet ”læreplan” på dagsorden. Vores første tema bliver evaluering og dokumentation.

Alle personaler har gennemgået en kompetenceudviklings profil efter de nye styrkede læreplaner for at se hvor vi især skal ind og dygtiggøre os. Hvor har vi vores styrker og selv kan optimere/vidensdele erfaringerne i huset og hvor skal vi hente viden udefra.

                                                                    

Vi arbejder fortsat ud fra vores værdigrundlag. Elverhøjs værdigrundlag er grundsubstansen for et anerkendende omsorgsfuldt læringsmiljø for både børn og voksne.

Et af resultaterne med værdiarbejdet var bl.a. disse læreplansmålsætninger for trivsel og udvikling for Elverhøjbørnene.

 • Vi skal skabe en god dagligdag og et godt børneliv i Elverhøj, med alderssvarende udfordringer og tilbud.
 • Vi skal støtte barnets tilegnelse og udvikling af sociale færdigheder, så vi styrker barnets alsidige udvikling og selvværd.
 • Vi skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling.
 • Vi skal give rum til at lege og lære og til fysiske udfoldelse, samvær og mulighed for at udforske omgivelserne.
 • Vi skal medvirke til at barnet får et godt dannelsesgrundlag og lærer at kunne fungere sammen med andre børn og voksne.

Dette forudsætter at vi voksne er fremadrettede, forandringsvillige og har egenskaber som åbenhed, tolerance og respekt for andre.

 

 

 

 

Lærerplansevaluering:

Lederen af vores dagtilbud er, ifølge dagtilbudsloven, ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske lærerplan, herunder at revidere lærerplanen, hvis der sker væsentlige ændringer i tilbuddet eller evalueringen tilsiger dette. Ifølge loven skal den revideres mindst hvert andet år.

 

Den løbende og daglige evaluering:

Vi vælger mål ud, som der arbejdes med hver dag; hvilket betyder, at vi ikke kun venter med at evaluere til hvert andet år, men at dette også gøres løbende.

Vores evalueringskultur tager udgangspunkt i tre overordnede perspektiver eller principper:

 

 • · At evaluering foregår løbende og dagligt, bl.a. i dagligdagsrefleksioner, ud fra små iagttagelser, alene eller med kollegaerne, ved at skrive noter til sig selv i små logbøger, samt opsamlinger og erfaringsudveksling på stuemøder, vidensdelingsmøder og personalemøder.
 • · Ved evalueringerne tages der udgangspunkt i hele barnet. Med dette menes, at vi medtager en bred forståelse af barnet i evalueringen. Når vi eksempelvis sætter fokus på måltidet, evaluerer og reflekterer vi ikke isoleret på det der sker ved selve måltidet, men vi kigger også generelt på barnets sociale kompetencer, kulturbaggrund, udviklingstrin osv. Derfor inddrages ofte alle lærerplanstemaerne i vores evalueringer.
 • · Herudover evalueres der ud fra flere områder og perspektiver sideløbende, eksempelvis ud fra såvel værdigrundlag, læreplaner, inklusion, børnemiljøvurderinger samt både ud fra et voksen -og børneperspektiv.

 

 

Den systematiske evalueringsproces i Elverhøj omfatter:

Evaluering af værdigrundlag og pædagogisk målsætning, læreplansmålsætning og fokuspunkter. Vi laver systematiske iagttagelser ud fra vores opstillede mål i lærerplanen. På temadage skal personalet give 3 eksempler på om et mål er opfyldt ud fra nogle hverdagsepisoder. Hvis eksempelvis vi evaluerer på vores mål om at børnene selv hælder op ved måltider, finder personalet 3 eksempler, hvor de kan se at dette faktisk er noget der aktivt arbejdes med på stuerne i hverdagen; altså at vi gør det vi siger vi gør - i praksis.

Afklaring af egen og kollegaers kompetencer og udviklingsmål. Dette har vi arbejdet med ved udfærdigelse af et kompetenceafklaringsskema. Her er blevet belyst hvor vi mestrer at praktisere lærerplanerne, og hvor vi skal sætte ind med kompetenceudvikling. Dette har bl.a. resulteret i igangsættelsen af et stort projekt: Krop og bevægelse på legepladsen.

Forberedelse og afholdelse af forældrekonsultationer, hvor vi har udarbejdet materiale vedr. trivsel; kaldet Relations-metoden og tandhjulsmodellen, der indeholder en systematisk trivselsundersøgelse, der er med til at sikre omsorg til alle børn i Elverhøj – så hvert barn i både vuggestuen og børnehaven har mindst én tæt voksenkontakt. Der evalueres systematisk ud fra iagttagelser bl.a. med hensyn til barnets position i forhold til kontakt, både til jævnaldrende og voksne, samt barnets position i forhold til børnefællesskaber. Der ufærdiges et trivselsskema for hvert barn. Disse skemaer arbejdes der endvidere med på stuemøder, personalemøder og forældrekonsultationer. På denne måde sikrer vi, at vi systematisk undersøger om vi lever op til vores målsætning, og om vi arbejder med de stillede mål på en måde – det vil sige i vores praksis - der sikrer det enkelte barn de bedste udviklingsbetingelser i Elverhøj og i livet.

Dokumentation:

I Elverhøj har vi valgt følgende dokumentationsmetoder for at synliggøre og formidle vores pædagogiske praksis overfor børn, forældre og os selv:

 • Vi skriver dagbog og fortæller her kort om dagens begivenheder. Forældrene bliver herigennem orienteret om dagens aktiviteter, og vi kan se tilbage og ”holde os selv i ørerne”, når vi evaluerer praksis.
 • Ophængning af fotos/billeder af fællesoplevelser.
 • Ophængning/udsmykning af børnenes kreativiteter.
 • Nyhedsbreve.

For at dokumentere om vores pædagogiske praksis lever op til vores egen målsætning, har vi valgt at bruge fire metoder:

 • Matrix som gør det muligt at sammenholde en variation af praksismuligheder, forskellige aktiviteter op imod de udviklingsmål og læringsmål vi har sat os.
 • Observationsanalyse, inspireret af Trine Beck, som tydeliggør om vi gør det, vi tror vi gør, og som vi har sat os for at gøre, eller om vi skal gøre noget andet.
 • SMTTE- modellen er en norsk model, som betegnes som en dynamisk udviklingsmodel.
 • Fokuspunkter som vil indeholde pædagogiske indsatsområder

Der vil blive udvalgt en bestemt praksis eller aktivitet. De indsamlede informationer skal bruges til at få belyst, om vi har sammenhæng mellem læreplanens mål, og det vi går og gør i praksis.

Dokumentations- og evalueringsprocessen giver os:

 • Fokus på, om vi formår, at mestre forskellen på voksen og børnehøjde i den praktiske analysedel. Den sætter fokus på, at vi i det daglige, højner vores nysgerrighed og mindsker vores forudindtagethed.
 • Viden som tydeliggør om der er sammenhæng mellem vores mål, og det vi går og gør i praksis.
 • Afklaring af kompetence og udviklingsmål.
 • Ny erkendelse og en fortolkningsproces, som fører til en ny forståelsesramme.
 • Viden om effekten af vores indsats.

Det er vi vigtigt for os voksne, at vi forstår at mestre de pædagogiske spor, vi får sat os ved at arbejde med systematiske evalueringsmetoder. Hvilken effekt har det haft på vores/børnenes hverdag, hvad er blevet forandret, hvad er gået godt og hvad kan vi gøre bedre?

Der tages højde for at alle børn ikke er ens, og at stuerne har forskellige vilkår (børnegruppens sammensætning, alder hos børnene, behov hos børnene osv. varierer). Herudover tager vi udgangspunkt i en udviklingsforståelse, hvor der ikke udelukkende ses på børns udviklingsområder, som isolerede størrelser, men ud fra en helhedsforståelse, for at give barnet de bedst mulige betingelser.

Inklusion af børn med særlige behov.

 

Historik vedr. inklusion

Hensigten med servicelovens kapitel 9 i serviceloven er et ønske om at sætte fokus på børn med særlige behov og på at styrke, udvikle og forbedre indsatsen i forhold til disse børn. Meningen er, at alle børn, uanset forudsætninger, skal have mulighed for læring, leg, og udvikling i deres dagtilbud.

Dagtilbuddet skal kunne rumme alle børn på måder, som giver dem en oplevelse af at være et ligeværdigt medlem af det sociale, kulturelle og sproglige fællesskab med andre børn og voksne. Serviceloven, og herunder loven om de pædagogiske læreplaner, lægger således op til en praksis præget af rummelighed og inklusion i landets dagtilbud.

I mål og rammeaftalerne for 2006 0g 2007 vedtog Frederiksberg Kommune, at institutionerne skulle sætte fokus på rummelighed i forhold til børnene. Ved bl.a. at:

 • · Skærpe opmærksomheden på det pædagogiske arbejde med de børn, der rent udviklingsmæssigt befinder sig imellem det almene og det mere specialiserede.
 • · Øge pædagogernes opmærksomhed på disse børn.
 • · Diskutere i personalegruppen om, hvordan vi kan rumme disse børn.
 • · Iværksætte konkrete pædagogiske tiltag, der sikrer størst mulig inklusion.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores virksomhedsplan for at belyse ovenstående pædagogiske    problematikker.

Som yderligere inspiration har vi deltaget i et foredrag med psykolog Jens Andersen. Fire pædagoger deltog i hans oplæg med temaet rummelighed. Vores pædagogiske synsvinkel og udgangspunkt er inspireret af Jens Andersen, og vi arbejder derfor ud fra den pædagogiske synsvinkel, at vi ingen børn har med problemer, men at vi har børn i problemer. Barnet er aldrig ansvarligt for sine relationer, sin trivsel eller udvikling – det er de voksne der har ansvaret – også for at ændre på barnets vilkår.

Vi har herudover brugt diverse pædagogiske artikler samt Bent Madsens definitioner på inklusion.

Vi har desuden valgt ikke at diskutere økonomi/ressourcer. Dette har vi bevidst fravalgt, da vores temadage ellers let kunne drukne i ”det kan vi ikke”, ” det har vi ikke ressourcer til”.

Det må være lederens opgave, at gøre kommunen opmærksom på, hvis vores ressourcer ikke slår til overfor det pågældende barns behov. Herudover har alle medarbejdere været på inklusionskursus en uge hver og anvender ’tandhjulsmodellen’, når vi reflekteres over tanker, følelser og handlinger i det daglige relations arbejde.

 

Den inkluderende pædagogik i Elverhøj:

Vi arbejder ud fra en grundforståelse af, at alle børn skal være en del af dagtilbuddets fællesskab og have en hverdag fyldt med leg, udvikling og læring. For at tydeliggøre den tætte kobling med hverdagen, og den daglige udførelse af vores pædagogiske kerneydelse, har vi udarbejdet pædagogiske principper for vores inkluderende praksis.

Vi arbejder med inklusion som en integreret del af vores pædagogiske praksis, og vi er optagede af at sikre, at børnene ikke alene rummes. De skal også have en reel mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab, der er meningsfuldt for dem.

Inklusion for os betyder at alle børn, uanset evner, baggrund og forudsætninger, skal have en oplevelse af, at de kan bidrage til og tilhøre det sociale fællesskab i deres dagtilbud.

I en inkluderende pædagogik skal børn med særlige behov ikke ses som børn der er umulige, eller børn der er besværlige at have med i normalfællesskabet. I inkluderende pædagogik er udgangspunktet, at vi, som pædagoger, har en udfordring i at inkludere børn med særlige behov.

Det er vores pædagogiske praksis, der skal ændres og vores relations udspil der skal reguleres; det er ikke barnet. Børn kan lære utrolig meget, hvis de er sammen med engagerede voksne.

Inklusion er ikke et endegyldigt mål i sig selv, men mere en proces på flere niveauer. Inklusion handler grundlæggende om menneskesyn/samfundssyn.  F.eks.: Hvordan får vi implementeret den inkluderende pædagogik der giver mening for det enkelte barn?  Hvad skal vi have ændret i praksis? Og ikke mindst hvordan vi samarbejder med forældrene omkring deres barns behov for trivsel læring og udvikling.

Børnehøjde:

Endnu findes der ikke meget forskning på social inklusion. Men bl.a. har Jan Tøssebo forsket i integrering og inkludering indenfor daginstitutions- og skoleområdet.

Hans undersøgelser har vist at det vigtigste, ud fra barnets perspektiv, er ”at høre til”.

Dvs. det at kunne indgå i fællesskaber med de ressourcer man har og opleve sig som en del af et fællesskab opleves som det mest betydningsfulde i børns liv.

Der er ingen tvivl om, at et overordnet mål for alle børn er at være sammen, være en del at et fællesskab.

Derved bliver den inkluderende pædagogik et middel til at arbejde hen imod en rummelig institution. Inklusion bliver midlet til at opnå rummelighed. Succeskriterier for rummelighed er blandt andet, at barnet skal være til stede i det fysiske miljø. Herudover skal barnet føle sig anerkendt og respekteret af andre. Barnet skal også opleve, at det er ”rummet” på en måde som hovedsaligt opleves positivt.

Vi arbejder ud fra en viden om, at det er de voksnes måde at være sammen med barnet på, der udvikler psykisk robusthed. Børnene har brug for tydelige voksne, der udviser ”jeg kan rumme dig, men ikke nødvendigvis din adfærd eller handling”.

De bliver anerkendt som de mennesker de er, taber ikke selvværd ved eks. at blive ”skældt ud”.

 

 

 

 

Den nødvendige anerkendende pædagogik:

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik: hvilket betyder at vi ved, at al udvikling er relationel og at det altid de voksne der er ansvarlige for relationen; samt at kvaliteten af relationen har betydning for udviklingen hos børn.

Anerkendelse er ’psykologisk ilt’ i relationer og glæden vi viser er relationelle ’vitaminer’

Vi husker, at man ikke kan integrere/rumme nogen eller noget der er negativt beskrevet; og derfor tager vi udgangspunkt i en ressource-tankegang og positiv italesættelse i vores dagligdag.

Den nødvendige anerkendende pædagogik har en afgørende betydning for børns trivsel. Børn har behov for at opleve en anerkendelse fra voksne og kammerater, for at de kan udvikle en personlig og social kompetence.

Derfor bliver det de voksnes opgave, at udvikle kvaliteten af de relationer, som vi indgår i med børnene. Især i forhold til børn som er i personlig afmagt. Dette gøres gennem følgende metoder: ’Selviagttagelse/refleksion over egne handlinger’, ’kollega feedback’.

 

Pædagogiske principper for børn i problemer:

Der er lavet undersøgelser om, at der bliver flere og flere børn med symptomer på adfærdsmæssige forstyrrelser. Disse børn kan ofte være ekskluderede (udsatte) og fælles for disse børn er, at de oplever udelukkelse af fællesskabet.

Det er ofte børn der er usikre, ensomme, socialt dårligt tilpassede, urolige/rastløse, uden selvværd eller med andre symptomer på dårlig trivsel.

De adfærdsmæssige forstyrrelser kan give sig til udtryk ved at barnet skriger, bidder eller slår andre. Det kan også være at de ødelægger andres leg, eller at de altid leger alene eller er passive og triste. Herudover kan nogle børn være urolige/farer rundt eller være kontaktsøgende/’hænge’ på de voksne.

Man kan kalde disse børn for AKT-børn (idet bogstaverne betoner: Adfærd, Kontakt, Trivsel). Vi kalder dem for børn i vanskeligheder eller børn i problemer.

I Elverhøj vil vi opdage børnene inden de udviser ovennævnte symptomer. Vi skal agere, når vi ser børn der begynder at ændre adfærd. Tage det op på stuemøder og personalemøder.

Vi skal huske at fortælle forældrene, når det går godt med deres barn. Vi vil være konkrete, og komme med positive eksempler fra deres barns hverdag.

Børns adfærd kan ændres ved, at vi ændrer vores adfærd og forventninger til barnet. Børn, som vi synes er i mange problemer, kan vi få et andet syn på, hvis vi fokuserer på det positive.

En af vores vigtigste opgaver er, at børnene får udviklet psykisk robusthed eller livsduelighed som det også kan kaldes. Vi skal få dem til at føle sig trygge i Elverhøj, opnå følelsen ”at være del af et fællesskab”. Dette kan vi gøre ved at være opmærksomme på barnet. Se om barnet eksempelvis udviser specifik interesse for et andet barn. Styrke forholdet ved at de eksempelvis sidder ved siden af hinanden, når vi spiser, og/eller hjælpe hinanden med at dække bord. Alle børn har brug for en oplevelse af anerkendelse fra de voksne, og ikke mindst deres kammerater, for at udvikle en personlig og social kompetence.

Børn skal med i deres legegrupper også selvom det er problematisk. Vi skal blive bedre til at snakke med den pågældende stue. Der kan være forskellige opfattelser af barnet.

Vi skal støtte barnet i relation til andre. Det behøver ikke nødvendigvis at være en alderssvarende relation. Vi skal være opmærksomme på, at børn i perioder har brug for mere omsorg. Derfor er det vigtigt, at vi ved fra forældrene, hvis der er forandringer hjemmefra.

Det er vigtigt at vi i praksis får skabt en kultur, hvor vi er bevidste om, at vi som professionelle har stor betydning for de ”udsatte børns” livsvilkår.

Involvering er også, at vi er med til at skabe en kultur, en legekultur, hvor vi er opmærksomme på betydningen af voksnes leg med børnene.

AKT-børn har svært ved at begå sig i fællesskabet. Vi skal styrke deres selvværd. F.eks. lave mindre grupper, hvor barnet har bedre muligheder for at blive set og hørt. Vi skal være opmærksomme på og tage udgangspunkt i de ting der interesserer barnet. Styrke barnet i det som det er god til og rose barnet når, det gør noget godt. Et usikkert barn skal hjælpes af den voksne, ”skubbes” i gang i legen.

På stuemødet skal vi hver især fortælle positive historier om barnet. Derved bliver vi mere opmærksomme på de gode ting frem for de negative. Vi kan ændre vores tilgang til barnet og derved ændre barnets adfærd. Vi skal hjælpe AKT-børnene med at få gode relationer til de andre børn. Hvis de viser interesse og tryghed for et specifikt barn skal vi prioritere at de f.eks. kommer sammen i gruppen for derved at styrke AKT-barnets selvværd. Når vi går tur, skal de måske holde hinanden i hånden.

Når et barn er i problemer er det vigtigt at se hele barnet. Det er vigtigt, at vi orienterer os om, hvad der sker både hjemme og i Elverhøj, ved at snakke med forældrene om, hvordan det går derhjemme. Måske siger barnet noget om hvordan der er at være i børnehaven.

Vi skal se på, hvordan barnet fungerer på stuen. Er der nogen børn, som har negativ/positiv indflydelse på barnet?

Hvis et AKT-barn mistrives på en af vores stuer og har bedre kontakt med en af vores kollegaer fra en af de andre stuer, så skal der være mulighed for at flytte stue. Det kan være et stort og svært tiltag for den pågældende voksne. Men vi skal lære ikke at tage det som et personligt nederlag.

For at hjælpe AKT-barnet til at udvikle psykisk robusthed/selvværd er det vigtigt, at vi voksne er kompetente og nærværende, at barnet har tillid til os, at vi er anerkendende og har en positiv indfaldsvinkel.

Vi skal som kollegaer, turde være åbne og tolerante overfor hinanden og ikke være bange for at stille hinanden ”undrende” spørgsmål til noget, vi ikke forstår.

Vores forholdemåde er: ”Når der er noget man ikke ved, er det fordi der er nogle spørgsmål der ikke er blevet stillet”.

Vi skal koble teori på praksis ved ikke kun at bruge konkrete dagligdags iagttagelser men også bruge systematiske observationer, når det er nødvendigt. Vi skal acceptere, at noget er svært – det skal være svært, for at vi kan flytte os/udvikle os.

 

Principper for inkluderende praksis i Frederiksberg kommunes dagtilbud:

Vi har fået suppleret og evalueret vores praksis med kommunens inklusionsprojekt samt kursus for 4 af vores pædagoger.

Børn med særlige behov, der rækker ud over de behov som de fleste børn har, skal også sikres mulighed for at indgå i et konstruktivt samspil med andre børn og blive en aktiv del af fællesskabet, og forskellighed skal ses som en ressource, så alle børn oplever, at de er værdsat og anerkendt.

Der vil, som en del af vores inkluderende praksis, også være fokus på, om børn har brug for et specielt tilbud, som i højere grad tilgodeser barnets udvikling og trivsel.

Nedenstående principper for arbejdet med inkluderende praksis, er vores fælles strategiske pejlemærker i hverdagen. Principperne er suppleret med et antal mål, indsatser og effekter. Da der arbejdes med effektstyrring, er de seks strategiske pejlemærker skrevet ind i en forandringsteori.

De seks pejlemærker er følgende:

 1. Alle børn skal opleve/have mulighed for at være en del af et fællesskab
 2. Alle børn skal opleve, at kunne bidrage til fællesskabet
 3. Personalet tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber
 4. Ledelsen skaber synlighed og tydelighed om arbejdet med den inkluderende praksis
 5. Forældre er betydningsfulde medspillere
 6. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis.

 

 

Handlingsplan:

Vi har udarbejdet et eksempel på hvordan vi arbejder med vores pædagogiske pejlemærker i kontekst med vores pædagogiske læreplaner

Vi har valgt at tage udgangspunkt i to af læreplanens temaer. Barnets alsidige personlige udvikling og social kompetence.

Barnets personlige og alsidige udvikling

 • Støtte op om det enkelte barns selvværd således, at barnet oplever sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet og udvikler sig til et socialt, selvstændigt og alsidigt individ.
 • · Sociale kompetencer:

Børnene skal inddrages i og opmuntres til at deltage i det sociale liv.

Ved at:

u Opleve tryghed og tillid til hinanden og omverdenen.

u Lære at være tolerante, anerkendende og respekterende overfor hinanden.

u Have plads og rum til at skabe og danne fællesskab og venskaber på kryds og tværs af alder, køn, stuer og kulturbaggrunde.

u Lære at løse konflikter, så alle bevarer deres værdighed.

Disse to læreplansmål bliver samtidigt koblet på vores overordnede personale- og børnepolitiske målsætninger.

 

Personalepolitiske mål:

u vi skal være et personale, der er vores ansvar bevidst og som kan argumentere for, hvorfor vi gør som vi gør

u vi skal være et personale, der udvikler sig på et højt fagligt niveau

u vi skal være et personale, der er fremadrettet og åbne for forandringer

Børnepolitiske mål:

u vi skal give børnene optimale udviklingsbetingelser

u vi skal give børnene en god start på livet

u vi skal være en institution, der giver nogle gode barndomsminder

u vi skal have en børnekultur, hvor legen er i centrum

Ud fra overordnede mål vil vi finde et konkret fokuspunkt som er bestemt ud fra det pågældende barns behov.

Her benytter vi både kommunens handlingsplan- og effektstyrringsmodel som redskab.

 

Det er vigtigt, at vi i praksis får skabt en kultur, hvor vi er bevidste om, at vi, som professionelle, har stor betydning for de ”udsatte børns” livsvilkår.

Med den inkluderende pædagogik vil vi tage udgangspunkt i det enkelte barns styrker indenfor de kreative læreplanstemaer.

Involvering er også at skabe en kultur, en legekultur, hvor vi er opmærksomme på betydningen af voksnes leg med børnene. Der er ikke noget galt i, at børnene leger med hinanden – men der er noget galt, hvis de kun leger med hinanden.

Vi vil fortsætte med at prioritere tid til at højne vores faglighed. Afsætte tid til pædagogiske drøftelser. De løsninger vi, som personalegruppe bliver enige om, er altid de bedste for barnet, når alle er positive indstillet.

Vi vil arbejde henimod servicelovens målsætning. Vi skal kunne rumme alle børn på måder, som giver dem en oplevelse af at være et ligeværdigt medlem af det sociale, kulturelle og sproglige fællesskab med andre børn og voksne. Vi skal skabe praksis for, at alle børn får mulighed for at kunne indgå i fællesskaber med de ressourcer de har, og oplever sig som en del af et fællesskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMV – Børne Miljø Vurdering i Elverhøj

Grundlag, udgangspunkt, proces og beskrivelse

Grundlag:

Pr. 1. juli 2010 blev Dagtilbudslovens regler om arbejdet med børnemiljø i dagtilbud ændret.

Loven kræver blandt andet, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø,

som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er ligeledes et krav, at alle dagtilbud skal arbejde med børnemiljøet, og integrere det i de pædagogiske læreplaner.

Børnemiljøvurderingerne har til formål at bidrage til et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel i dagtilbud.

Udgangspunkt og værdigrundlag for Elverhøjs børnemiljø:

Før læreplaner og BMV blev indført som termer i vores pædagogiske praksis havde vi i Elverhøj arbejdet med vores fælles værdigrundlag. Et værdigrundlag som tager udgangspunkt i relationer mellem mennesker både store og små, herunder især samspillet mellem barn og voksen i forbindelse med læring og barnets personlige udvikling.

Denne publikation har selvfølgelig ikke kunnet praktiseres uden at vi også har været inde og belyse og diskutere, hvad vi synes var vigtigt for et godt og sundt børnemiljø (bmv) . Endvidere efterkom værdidebatten vores egen udviklings- og læringsmål (læreplan) for børnene i Elverhøj.

Elverhøjs værdigrundlag udtrykker således ikke kun de pædagogiske principper for børnene, men beskriver tillige de etiske værdier, som skal være fremherskende for alle ansatte i Elverhøj.

Et menneske- og værdisyn, der skal være kendetegnende for de holdninger, som kommer til udtryk i samvær med hinanden, store som små.

Værdigrundlaget bliver dermed en vigtig (måske vigtigste) del af relationen mellem barn og voksen.

Børnemiljøvurderingen er derfor i Elverhøj ikke kun en vurdering eller en beskrivelse af børnemiljøet, men også en refleksion over børnenes hverdag og trivsel – et forsøg på at indfange et barneperspektiv.

Vi lægger vægt på, at vi i vores daglige arbejde reflekterer over hvad, hvordan og hvorfor vi gør, som vi gør – ud fra vores virksomhedsplan og faglige viden.

Arbejdsprocessen med børnemiljøvurderingen:

Vi har derfor siden 2002 arbejdet med 3 temaer, som fokuspunkter:

 • · Værdigrundlag
 • · Mobning
 • · Børns seksualitet.

Vi havde nogle temadage i oktober 2008. Her blev børnemiljøskemaet debatteret, og der blev nedsat en arbejdsgruppe. Sundhedsplejersken kontaktes efterfølgende, og hun har beset børnemiljøet i Elverhøj, og der er handlet i forhold til de konstaterede mangler.

Metodemæssigt har vi arbejdet med barndomserindringer (for at komme i børnehøjde), gruppearbejde, fremlæggelser, temadage om værdigrundlag og oplæg fra leder og psykolog. Alt dette for at sikre personalegruppens viden samt ejerskab af proces og produkt.

Det blev besluttet, at vi de næste to år vil have fokus på ”Børn og deres seksualitet, og at temadagen i oktober 2009 skal bruges til emnet, og at der kommer en psykolog som oplægsholder.

Mobning som fokuspunkt:

Som inspirationskilde til temaet har vi læst 2 artikler og afsnit fra ”Tidlige spor”, som følges op med et oplæg, hvor inspirationskilden har været litteratur om børns legekultur, om hvordan empati opstår gennem leg og sprog og ud fra kursus om tidlig indsats og endeligt et foredrag om stigmatisering.

Den pædagogiske lørdag indeholdt herudover et gruppearbejde om emnet, som knyttede emnet an til dagligdagen i Elverhøj.

I 2003 havde vi emnet som tema på vores pædagogiske dag. I perioden 2005 til 2010 iværksatte vi et projekt i samarbejde med Falck. Projektet var et førstehjælpskursus i børnehøjde, hvor formålet er, at børn skal lære at udvikle empati for hinanden. 

Sammenfatning af fælles beskrivelse om mobning i forhold til BMV:

Mobning er ofte et gruppefænomen, hvor nogle børn overtager andre børns sympatier og antipartier.

Det er vigtigt at vi ikke sammenligner mobning med konflikter; for ved at opfatte mobning som en konflikt siger man indirekte til mobbeofferet, at han eller hun selv er medskyldig.

Barnet der bliver mobbet bliver skadet på sin selvopfattelse: ”De kan ikke lide mig”. Dermed træder barnets forsvarsmekanismer til: ”det var ikke mig!”.

Vi må huske på vores viden om, at vi voksne har definitionsmagten i forhold til barnet og børnegruppen. Vi voksne kan også mobbe og dermed hindre disse børns sunde udvikling. Vi kan skabe en mistillid, hvis vi fastholder negativiteten, og hvis de andre børn bliver anerkendt og barnet der mobbes bliver miskrediteret.

Vores mål må være at udvise ansvarlighed. Vi kan gøre en forskel ved at skabe et miljø – en pædagogik, hvor børnene lærer at mobning ikke er acceptabel.

Vi skal lære børn evnen til at udvise fællesskabsfølelsen og have indsigt i holdninger og adfærdsmønstre, der skal forandres i hverdagen.

Vi vil være en mobbefri institution. Vi vil skabe en børnekultur, hvor empati bliver en naturlig del af børns adfærd. Vi vil forebygge at drilleri udvikles til mobning.

Børns seksualitet som fokuspunkt:

Cand.psych.aut. Birgit Jørgensen holdt oplæg omkring emnet for personalet og senere for forældrene og knyttede det an til værdigrundlag og kultur, viden inden for udviklingspsykologien omkring børns seksualitet, personlige grænser, børns følelsesmæssige udvikling og modenhed.

I 2010 og 11 havde vi endvidere fokus vi på børnemiljøet ved at dokumentere børnemiljøet i vores bagvedliggende værdigrundlag.

Sammenfatning af fælles beskrivelse om børn og seksualitet i forhold til BMV:

Vi skal have fælles holdninger i Elverhøj, som vi arbejder ud fra.

Vi ønsker at skabe et miljø, som bygger på anerkendelse, accept, omsorg, respekt for barnets behov og interesser – og som ikke giver barnet følelse af skyld og skam. Vi ønsker et miljø uden magtrelation, vi ønsker ikke at under eller overvurdere ej heller at overreagerer i forhold til børnenes seksualitet.

Personlige grænser må respekteres, men vi må have en fælles institutionelle rammer omkring seksualitetsemnet.

Vi ønsker en naturlig dialog om børnenes seksualitet; idet vi ser seksualitet som en naturlig del af barndommen og barnets udvikling. Forældrene vil blive inddraget, hvis barnets spørgsmål eller adfærd bliver for avanceret. Ligeledes kan forældrene henvende sig til os, hvis det foregår hjemme.

Hvis det virker, som om barnet mistrives, henviser vi videre til Børneringens psykolog eller til PPR.

Med hensyn til sprogbrug må børn gerne sige ord som numse, tissemand/ tissekone.

Vi vil udvise respekt for barnets nysgerrighed. Hvis barnet bliver ved med at spørge om bestemte emner, kan vi tale med forældrene om det optager barnet meget hjemme, og hvad barnet skal vide/ikke vide (eks. Hvor kommer barnet fra?)

Vi vil anerkende børns nysgerrighed og naturlige interesse for kønsforskelle.

Med hensyn til kroppens funktioner, må børn gerne se hinanden i ”skiftesituationer” og ved toiletbesøg. Ved badning har alle badebukser på.

Vi vil være opmærksomme på og ansvarlige for, hvor legen forgår, og om den er leget af jævnbyrdige børn, at det er i en ligeværdig relation, og at børnene respekterer hinandens grænser.

Vi ønsker at anerkende barnets lege med seksuelle undertoner for eksempel: mor, far og børn.

Vi ønsker at forebygge at børn bliver krænket. Børnene skal lære at respektere andre børns nej (personlige grænser) og følelser ved at de voksne i Elverhøj hjælper barnet til at skifte perspektiv, med respekt for at det er en lang proces, og at det er vi voksne, der passer på og er ansvarlige for børnene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalesamarbejde

 

DE PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER – Frederiksberg Kommune

Godkendt Af Hovedudvalget den 19. december 2002, og godkendt af Magistraten den 24. november 2003.

Værdierne har vi selv evalueret på løbende og er blevet korrigeret under ”Elverhøjs tilføjelser”.

Værdigrundlaget defineret ud fra værdierne:

Respekt og anerkendelse

Vi vil opnå respekt og anerkendelse via dygtighed og mangfoldighed, dialog og udvikling.

Vi opnår gensidig respekt og anerkendelse, når vi viser godt kollegaskab, kompetent ledelse, yder fin service og god kvalitet i løsningen af vores opgaver.

Elverhøjs tilføjelser:

Aktiv lytning: Vigtigt at være empatisk, at vi giver plads og tid til at lytte til hinandens oplevelser, støtte hinanden fagligt og videregive erfaringer

Vigtigt at vi alle kommer på banen i et ligeværdigt arbejdsmiljø og får givet udtryk for vore holdninger. Ordstyrens rolle på p-mødet skal være tydelig, så alle kan have mulighed for at deltage i den pædagogiske debat.

Udnytte at vi alle har forskellige kompetencer, som vi skal være åbne for at dele ud af.

Accept af hinandens forskelligheder i et ligeværdigt samspil

Faglig respekt: opbakning af kollegaers videreudvikling/kurser

Klare mål og udfordringer

Vi vil udvikle vores organisation og vores praksis. Vi vil kunne løse også morgendagens opgaver. Vi vil arbejde i et fællesskab, og efter en fælles linje.

Derfor vil vi formulere klare mål for vores indsats. Vi ønsker, at alle, ledere som medarbejdere, tydeligt siger til og fra og hvor alle lytter og tager ved lære.

Elverhøjs tilføjelser:

Bevare overblikket i pressede situationer, hvis man har svært ved det, bede om hjælp

Fastholde fælles beslutninger

Uddelegere ansvar, folk skal selv tage et ansvar

Tid til at videreformidle viden (fra kurser)

Det er både nye og gamle medarbejderes ansvar at medvirke til ”Elverhøj kulturen"

 

Samarbejde og medansvar

Vi vil spille sammen, fordi vi tror på, at fælles løsninger er stærkest.

Derfor vil vi et samarbejde, hvor alle giver og påtager sig medansvar. En arbejdsplads, hvor alle aktivt bidrager til, at problemer og opgaver bliver løst.

Elverhøjs tilføjelser:

Give sig tid til at give ris og ros samt spørge ind til en handling. Finde tiden til at der kan blive lyttet til en kollega

For at opnå samarbejde & medansvar kræver det engagement og godt kollegaskab

Udvikling og forandring

Vi vil sikre vores arbejdsplads ved at tilpasse os en verden i forandring. Vi vil samtidig være med blandt de, der tænker nyt og udvikler vores ydelser.

Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor der er opbakning til at turde gå nye veje. En arbejdsplads, hvor forskellighed giver grobund for nye tanker. 

Elverhøjs tilføjelser:

Vi skal på relevante kurser

Sætte spørgsmålstegn ved rutiner/vaner og plejer

Åben for nye tiltag

Arbejdsmiljø og medindflydelse

Vi vil være en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor glæde og stolthed driver værket. Vi vil kendes på et arbejdsmiljø, der satser forebyggende, på gode muligheder for medindflydelse – og på forventningen om, at alle tager del.

Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor vi både støtter hinanden i dagligdagen og stiller krav om, at vi alle aktivt søger indflydelse på fremtiden.

Elverhøjs tilføjelser:

Vi skal føle os velinformeret og vi er selv ansvarlige for at give og modtage informationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad- og måltidspolitik for Elverhøj.

Børnene skal have en sund og varieret kost, som sikrer en jævn forbrænding dagen igennem.

Børnene skal have mange måltider i løbet af dagen, da der skal en masse energi til, for at deltage aktivt i samværet med andre.

Vi skal sikre os, at børnene får tilstrækkeligt væske dagen igennem.

Gennem gode madvaner, er vi med til at sikre børnene et godt helbred, forebygge sygdomme og skabe trivsel både fysisk og psykisk.

Maden er fremstillet af friske og sunde råvarer. Vi prioriterer årstidens grønt, fordi det er billigt og fordi det sikrer en varieret kost. Vi prioriterer økologi indenfor alle basismadgrupper: mælk, brød, gryn og grøntsager.

Vi drikker kun skummetmælk, men laver grød af sødmælk.

Bestyrelsen har sammen med personalegruppen vedtaget en slikpolitik. I Elverhøj spiser vi ikke slik. Ved særlige lejligheder serverer vi kage, flødeboller og is Det gælder også, når vi er til fødselsdage hjemme hos et barn.

Saftevand bliver serveret ved festlige lejligheder.

Vi tager hensyn til særlige forhold, hvor barnet ikke må få bestemte produkter, det være sig af religiøse eller sygdomsrelaterede årsager

Hverdagen i Elverhøj.

 

 

Kl.

7.00-8.00

Morgenmad. Hjemmebagt brød, havregryn, mælk.

Kl.

9.00

Brød og vand. Børnehavebørnene tager et stykke mad fra deres medbragte madkasse.

Kl.

10.30-11.30

Frokost og vand

Kl.

14.00-15.00

Brød, frugt og vand. Børnehavebørnene tager et stykke mad og frugt fra deres medbragte madkasse.

Alfestuen, de små får mælk til.

 

En madplan for frokosten kan se således ud:

Mandag

Grøddag

5 kornsgrød, Byg/havregrød eller Boghvedgrød

Tirsdag

Rugbrød m. 3 slags pålæg og 2 slags grønsager

Onsdag

Kød eller fisk m. ris, bulgur, pasta eller perlebyg

Torsdag

Rugbrød med 3 slags pålæg og 2 slags grønsager

Fredag

Suppedag

Græskar, Tomat eller rodfrugtsuppe

Madkultur

 

Børn trives når maden er sund, men en forudsætning er også, at måltidet foregår i en rolige og hyggelig atmosfære.

De små børn får her en masse sanseoplevelser igennem lugt, syn og berøring.

Maden bliver serveret i skåle, så de kan se, hvad det er, de skal spise.

Gennem måltidet lærer børnene også, at de er en del af en gruppe, og lærer socialt samvær. Børnene lærer her respekt for fællesskabet. De venter ved bordet, til flere er færdige.

Vi er her vigtige rollemodeller for børnene og i dialogen med børnene omkring spisesituationen, kan man tage mange emner op omkring sunde madvaner.

Under måltidet skal vi også lære barnet gode spisemanerer og at have respekt for maden.

Slikpolitik i Elverhøj

 

Fødselsdage og andre festligheder er dejlige begivenheder, som de fleste af os gerne vil fejre med

Noget lækkert. Det vækker ofte stor begejstring hos både børn og voksne, når kager, figenstænger,

Frugtspyd etc. bliver delt ud.

Kager af alle slags, inklusive flødeboller, må gerne deles ud til børnene, så længe de ikke er puntet

Med slik, M&Ms eller lignende. Denne regel gælder både nede i institutionen, og når børnene

Inviteres hjem.

Derfor er ”gammeldags” slikposer heller ikke tilladt at dele ud, men man må derimod gerne skifte slikket ud med figenstænger, frugt, nødder, popcorn (ikke chips).

Fløde- og saftevandsis må man også gerne uddele til børnene.

Dog laver vi en undtagelse af disse regler når påskeharen og julemanden kommer. Til påske har vi

en tradition i Elverhøj, hvor børnene går på jagt efter påskeæg, og her får børnene hvert et lille chokoladeæg. Det samme er gældende når julemanden kommer, så kan han have en lille chokoladenisse med til alle børn.

Alfestuen hører ikke under ovenstående regler, da vi her har en nul-sukker- politik på stuen.

Spørge endelig personalet på stuerne, hvis der er spørgsmål til ovenståendeJ.

 

Bevægelsespolitik.

 

Projekt krop og bevægelse og læring på legepladsen – et perspektiv på læring og udvikling i Elverhøj.

Der er i Elverhøj arbejdet med krop og bevægelse i et innovationsprojekt i et intensivt 3 måneders periode (spørg efter særskilt rapport). Vi ønsker at praktisere og fastholde den særlige viden og kompetencer vi har fået gennem projektet – og ønsker at implementere viden og kompetencer i hverdagen i Elverhøj. Vi har derfor valgt at have voksenstyrede krop og bevægelse aktiviteter på legepladsen hver fredag.

Læreplanstemaet: Krop, sanser og bevægelse.

Mål

 

 

 

Krop og bevægelse

Fælles for alle børn gælder, at de skal opleve glæde ved fysisk udfoldelse/aktivitet, og udvikle og styrke sig motorisk.

Børnene skal aktivt kunne udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser.

For aldersgruppen 0-3 år:

·        Børnene skal introduceres for lege og aktiviteter, der fordrer bevægelse og brugen af både den grove og fine motorik.

·        De skal føle glæde ved at være i bevægelse, og kunne tage initiativet til det.

·        De skal have udviklet deres selvbevidsthed og deres selvværd, bl.a. gennem bevægelse og større kropsbevidsthed.

For aldersgruppen 3-6 år:

·        Børnene skal deltage i fysisk udfoldelser, fx i aktiviteter, lege og andre sociale sammenhænge, der understøtter deres motoriske udvikling.

·        De skal have styrket deres fysiske sundhed bl.a. ved at vi har fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

·        Børnene skal aktivt udforske og tilegne sig fysiske, grov -og finmotoriske og sansemæssige færdigheder gennem den sociale og kulturelle verden.

Aktiviteter

 

Krop og bevægelse

Rytmik – Kondiløb – Puderummet – Løb rundt om søerne–– Vaske hænder – Legepladsen – Kreative aktiviteter (Klippe, tegne, lege med ler, etc.) – Af og påklædning – måltider og spisesituationer.

Procesbeskrivelse

 

 

Krop og bevægelse

Legeplads:

Vores legeplads er indrettet på en sådan måde, at børnene har mulighed for at få udviklet og styrket hele deres sanseapparat. Vi har flisebelægning så de kan cykle. Vi har gynge, sandkasser og græsarealer til at stimulere sanserne. Træstubbe til at gå på, så de kan få styrket deres balanceevne. Bakker til at kravle, gå, løbe og kælke på.

Legepladsen kan også bruges til at afhjælpe uro i kroppen, før der evt. er behov for, at børnene skal sidde stille og bruge deres koncentrationsevne.

De 0-3. årige: Vi laver små løbeture og motiverer børnene til at være med.

De 3-6.årige: Der bliver arrangeret lange løbeture fra den ene ende af legepladsen til den anden, til alles morskab.

Bakkeaktivitet.

De 0-3.årige: Vores bakker bruges af de mindste børn til at kravle opad og trille nedad. Det er en udfordring for dem at kravle op. De oplever glæden ved at kunne nå toppen, og får nysgerrigheden tilfredsstillet ved at se, hvad der skjuler sig på den anden side. Belønningen er at kunne se og råbe ud over hele legepladsen. Børnene opnår anerkendelse fra os voksne, når det er lykkedes dem at kravle op på bakken og få kropskontakt, når de løber ned i favnen på de voksne.

Det giver børnene selvtillid, fysiske udfoldelsesmuligheder, fællesskabsfølelse og samhørighed.

De 3-6. årige: De ældste motiveres til at bruge bakkerne i deres rollelege og regellege. De viser også de yngste børn, hvordan man kan løbe på bakkerne; lege gemmelege og rollelege.

Cykelaktivitet.

Vi har cykler til alle aldre.

De 0-3. årige: De små vuggestuebørn starter med en lille cykel, hvor benene bruges til at komme frem med.

De 3-6. årige: De små børnehavebørn lærer at bruge pedalerne, og de største børn lærer at cykle uden støttehjul, hvorved deres balance og koordineringsevne styrkes. Under cyklingen lærer børnene også at være opmærksomme og tage hensyn til de andre ”trafikanter”, samt andre legende børn.

Sand/vandaktivitet.

På vores legeplads bliver der også leget med sand og vand. Der hentes vand fra vores vandtrug og vandpytter. Der bygges sandborge af vådt sand, der laves sukker af tørt sand. Børnene får hermed rig mulighed for at få styrket og udviklet deres sanseapparat. Hvad er tørt, vådt, varmt, koldt osv.

Vaske hænder:

Vi ser det at vaske hænderne som en vigtig aktivitet. Børnene skal vaske hænder efter toiletbesøg, før vi spiser og når vi kommer ind fra legepladsen.

Børnene skal have en forklaring på, hvorfor det er så vigtigt at vaske hænderne. Det højner deres forståelse af hvorfor? og giver dem et indblik i hygiejne og sundhed.

Fælles for alle er at de bruger deres finmotorik, når de skal åbne og lukke for vandet, trykke sæbe, og trække papirservietter ud, og får den herved styrket. De bruger deres sanser ved, at lære at mærke forskellen på varmt og koldt vand.

De 0-3. årige: De små børn synes, det er dejligt at vaske hænder. Det giver dem en legal måde at lege med vand på, og det er noget de er fælles om.

De 3-6. årige: Med de store børn taler vi om hygiejne i forhold til sygdom og bakterier.

Før vi begynder at spise vores måltider inde på Alfestuen (vores mindste børn i huset), skal børnene her også vaske deres hænder. En voksen følger med de større børn ud til badeværelset, hvor vi hjælper dem med at tage sæbe og få vasket hænderne grundigt. Derigennem får børnene også stimuleret deres sanser ved at føle ved det kolde og varme vand. De helt små børn får vasket deres hænder med vaskeklude mens de sidder ved bordet.

Tur igennem huset:

Vi tager Alfebørnene med ned gennem huset med vasketøjet, så de kan hilse på de andre børn på stuerne. Børnene får derved kendskab til de andre voksne, og det skaber tryghed og genkendelighed. Børn, der har søskende på de andre stuer, nyder også at komme på besøg hos sin bror eller søster.

Kreative aktiviteter:

Igennem deres institutionsliv giver vi børnene mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige materialer. Når børn får mulighed for at klippe med saks, male, lege med ler o. lign. styrkes og udvikles deres finmotorik.

De 0-3. årige: Eksempel: En voksen tager modellervoks frem og sætter sig ved bordet med børnene. Der bliver lavet forskellige ting og vi snakker f. eks om: er modellervoks hårdt/blødt? lugter det? kan man spise det? Her bliver børnenes finmotorik og øvrige sanser styrket.

Når vi laver kreative aktiviteter med børnene, er det ikke alle børn, der er lige begejstret for at være med. Her er det vores opgave at inspirere/finde på aktiviteter der interesserer dem.

De 3-6. årige: Eks. Fire store drenge har svært ved at finde interesse for at tegne. Den voksne ved, at drengene lige for tiden er meget glade for dinosaurer og finder en kopi eller skabelon, de kan tegne efter.

På længere sigt, opfordres de til at tegne deres egne tegninger af dinosaurerne.

Det er vigtigt, at børn lærer bl.a. at holde på en blyant og klippe med en saks. Det er en stor hjælp for dem i deres videre udvikling.

 

Handlingsplan for MUS og kompetenceudvikling

 

En MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) er en planlagt, fortrolig samtale mellem den enkelte medarbejder og lederen. Samtalen giver hver enkelt medarbejder mulighed for at fremsætte sine ønsker om personlig og faglig udvikling og sit syn på arbejdspladsen som helhed.                                                                                                                                                                                                           

MUS er obligatoriske samtaler der finder sted hvert andet år. I Elverhøj har vi valgt at have GruppeUdviklingsSamtaler (GRUS) i det år vi ikke har MUS.

Udviklingssamtaler er et ledelsesredskab, som anvendes til at udvikle kompetence hos medarbejderne.

Indholdet i MUS skal tage udgangspunkt i institutionens mål og opgaver (virksomhedsplanen) herunder også udefra kommende mål og rammer. Når samfundet ændrer sig, ændres også kravene til os som pædagogisk personale og vores pædagogiske faglighed. Med forandring følger der nye opgaver og nye strukturer, som kræver udvikling af kompetencerne.

Alle mennesker – børn som voksne – har behov for at blive bekræftet af sine omgivelser.

 

Gør jeg det rigtigt?

Hvad synes du om mig?

Er jeg dygtig?

Hvis vi skal udvikles som individer, skal vi have både positive og negative tilbagemeldinger.

Uden sådan feedback kan vi ikke vokse ud fra et psykologisk synspunkt.

                                                           

En udviklingssamtale er også emner som arbejdsmiljø, personalepolitik, information, samarbejdsformer m.v.

Hvad er udviklingssamtalen ikke:

 

 • · årlig storvask
 • · disciplinær samtale
 • · erstatning for almindelig og personlig kontakt
 • · erstatning for faglige samtaler

 

Hvad er så medarbejderudviklingssamtaler:

 • · En gensidig forberedt og struktureret samtale mellem den enkelte medarbejder og lederen.
 • · Hvad er der sket siden sidst og hvad skal der ske fremover.
 • · En åben, fremadrettet og ligeværdig dialog om arbejdsopgaver, arbejdsform, samarbejde med lederen, om behovet for videre kompetence og udvikling samt en drøftelse af de arbejdsvilkår og muligheder, lederen kan tilbyde – under hensyntagen til helheden

                                                

Medarbejderens formål:

 • Samtalen giver dig mulighed for en gennemgang og analyse af din nuværende og kommende arbejdssituation.
 • Du får mulighed for at påvirke din egen arbejdssituation således, at du i så høj grad som muligt kan få tilgodeset de kompetencebehov, der kan realiseres gennem arbejdet.

 

 • Du får mulighed ved samtalen, at fortælle din leder hvorledes du udfylder dit job, og hvad du selv synes der skal til for, at du kan komme videre i din udvikling.

 

 • At drøfte trivsel og samarbejde.
 • At samtalen udmønter sig i konkrete handlinger – til nytte for medarbejderes trivsel og arbejdsglæde.

                                        

                                   

Lederens formål:

 • Samtalen giver mig en bedre kontakt og kendskab til mine medarbejdere.
 • Samtalen giver mig et bedre overblik over husets kapacitet og større udbytte af de menneskelige ressourcer, i form af den viden, kompetence og personlig interesse, der er tilstede.
 • Samtalen giver mig også bedre mulighed for at planlægge; såvel arbejdet som medarbejderens trivsel og videre uddannelse.

Arbejdspladsens formål:

 • En metode til at kombinere medarbejdernes ønsker om udvikling og trivsel på arbejdet.
 • En metode for opfyldelse af institutions visioner, mål m.v.
 • Et middel til at kombinere husets behov for ressourcestyring og tilrettelæggelse af medarbejderuddannelse for at opnå bedst mulig kvalitet og effektivitet på arbejdspladsen.
 • Et videre perspektiv med dette er, at arbejdspladsen bliver i stand til bedre at opfylde brugernes behov.

                                                                   

Fælles formål:

En gensidig udveksling af informationer og synspunkter mellem medarbejderne og lederen om aktuelle arbejdsopgaver og fremtidige udviklingsmål hos den enkelte medarbejder.

Sammenfattende kan det siges, at udviklingssamtalen skal bidrage til, at udvikle institutionen ved at sikre at den enkeltes og gruppens kompetence udvikles, så virksomheden kan opfylde sine overordnede mål. Både på kort og lang sigt.

                                           

Varighed:

Længden kan variere fra samtale til samtale, men det vil oftest være en samtale af to timers varighed.

Tavshedspligt:

 

Omkring det indbyrdes samarbejde er der gensidig tavshedspligt.

For at sikre åbenhed og tillid til hinanden skal man kunne stole på, at personlige forhold og relationer mellem parterne ikke kommer andre for øre.

Etik:

 

 • Konklusionsreferatet er fortroligt.
 • Originalen opbevares af lederen, medarbejderen får en kopi.
 • Dokumentet makuleres, hvis leder eller medarbejder forlader stillingen.
 • Uddannelsesplanen, der indeholder kursus- og uddannelsestiltag håndteres som interne dokumenter i de relevante fora.

Opfyldelse af de indgående aftaler kan imidlertid gøre det nødvendigt at inddrage andre, f.eks. andre medarbejdere.

Det må i så fald afgøres i hvilket omfang og på hvilken måde, de pågældende skal inddrages.

Forberedelse:

 

 • 14 dage før udleveres et forberedelsesskema.
 • Det udleverede skema er til eget brug og skal ikke afleveres.
 • Gennemtænk din arbejdssituation i det forgangne år.
 • Behov for udvikling og uddannelse i det kommende år.

 

 

Opfølgning:

 

 • · Efter samtalen renskrives en udviklings- og handlingsplan som underskrives af medarbejderen og lederen.
 • · Begge parter er ansvarlige for opfølgning af samtalen og overholdelse af de aftaler samtalen resulterer i.
 • · Opfølgning skal ikke udskydes til næste samtale men finde sted, når det er nødvendigt/aktuelt.

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed og sygefravær

Indledning

I flg. vores mål- og rammeaftale med Frederiksberg kommune 2007 er det besluttet, at alle institutioner skal have en handlingsplan for trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær.

Frederiksberg kommunes målpolitik for sundhed og sygefravær:

Citat.

Formålet med politikken er at fremme udviklingen af sunde arbejdspladser, der

 • fastholder medarbejdere,
 • forebygger sygdom og skaber balance mellem arbejdsliv og privatliv.
 • Politikken har tillige til formål at skabe tryghed hos medarbejderne, når de og deres børn rammes af sygdom, og at give lederne retningslinjer til at forebygge og håndtere sygefravær på en måde, der skaber tryghed og tillid.

 

Målet for kommunens politik for sundhed og fravær er, at medarbejderne leverer indsats af høj kvalitet ved

 • at gøre en aktiv indsats for at forebygge og nedbringe sygefravær
 • at blive opmærksom på faktorer på arbejdspladsen, der har negativ indflydelse på medarbejdernes helbred, med henblik på ændringer af disse
 • at der sker en tidlig opfølgningsindsats i samarbejde med den sygdomsramte for at sikre hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdet
 • at forebygge afskedigelser på grund af sygdom og at øge indsatsen for fastholdelse
 • at understøtte en sund livsstil og en sundhedsfremmende indsats ved at sætte fokus på kost, motion, rygning og indtagelse af alkohol

Citat slut.

Læs i øvrigt hele politikken på fkx nettet eller i kommunemappen under politikker.

Vi skal arbejde ud fra ovenstående og er endvidere blevet inspireret til udarbejdelsen af vores handlingsplan via et skriftligt oplæg fra BUPL som vi har haft til debat på et MED personalemøde.

Handlingsplanen har været til drøftelse og godkendt af hele personalegruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverhøjs handlingsplan for nedsættelse af sygefravær

Når en medarbejder har et forøget, ikke velforklaret fravær, eller der viser sig et bestemt fraværsmønster, skal lederen afdække årsagen til fraværet ved en samtale med vedkommende. I den forbindelse skal lederen bl.a. undersøge, om fraværet kan skyldes problemer med det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø.

Det er op til lederen at vurdere, hvornår fraværet udløser en fraværssamtale.

Lederen har således ansvaret for afholdelse af samtalen og for at sikre, at den gennemføres på en hensigtsmæssig måde.

Samtalen

Samtalen skal bruges til at afklare om fraværet skyldes forhold på arbejdspladsen eller private forhold samt til at undersøge mulighederne for at begrænse fraværet. Desuden giver samtalen arbejdsplads og medarbejder mulighed for at fastholde kontakten, drøfte forventningerne til tilbagevenden og evt. aftale en delvis tilbagevenden efter langvarig sygdom.

Samtalen skal foregå i overensstemmelse med vores personalepolitiske værdier, hvilket blandt andet vil sige med gensidig respekt, anerkendelse og ligeværdighed.

Samtalens indhold og referat heraf

Ved omsorgssamtalen skal det undersøges, om fraværet skyldes problemer med

 • · det fysiske arbejdsmiljø
 • · det psykiske arbejdsmiljø

Derudover kan det drøftes om fraværet skyldes

 • · opgavernes karakter eller arbejdets tilrettelæggelse
 • · arbejdstider
 • · private forhold
 • · andet

Samtalen skal handle om, hvad der kan gøres på arbejdspladsen for at mindske fraværet, f.eks.

 • · (midlertidig) omlægning af opgaver
 • · (midlertidig) omlægning af arbejdstid
 • · (midlertidig) nedsættelse af arbejdstiden
 • · andet

Hvis de forhold, som begrunder fraværet, fortsat er til stede, aftales en handlingsplan:

 • · hvad skal der fremadrettet gøres for at mindske fraværet?
 • · hvem gør hvad og hvornår?
 • · opfølgning på handlingsplanen – hvem følger op hvornår og hvordan?

Det aftales, hvad der evt. må refereres udadtil, hvem der gør det, og hvordan det sker.

Der udarbejdes et referat ved nr. to og efterfølgende samtale med følgende indhold:

 • · dato for samtalen
 • · medarbejderens navn og stilling
 • · tilstedeværende under samtalen
 • · årsager til samtalen
 • · samtalens indhold i hovedpunkter, herunder

o   indholdet af handlingsplanen

o   hvad/hvordan der evt. refereres udadtil

 • · deltagernes underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomst/informationsfolder til nyt personale

Elverhøj åbner hver dag kl. 7.00. Der åbnes altid på Troldestuen.

Den, du åbner med, er ansvarlig for at sætte dig ind i, hvad der skal laves om morgenen. Se desuden personalemappe.

Der skal laves en liste over de børn, der kommer. I tilfælde af at der skulle ske noget akut, hvor man skal evakueres, har man tjek på hvem, der er kommet fra hvilken stue. Desuden skrives beskeder vedr. børnene f.eks. syg/fri eller andet.

Hvis man er syg, skal man ringe inden kl. 7.30. Det er åbnernes ansvar at ringe efter vikar i det omfang, det er nødvendigt. (se desuden i personalemappe)

Hvis køkkendamen er syg, skal man kigge i fryseren efter pålæg, rugbrød mv.

Vi er alle ansvarlige for, at der er mad til både vuggestue- og børnehavebørnene.

Kl. 8.00 og 8.30 møder der personale fra de andre stuer, og det er tid at dele sig.

Formiddagsmad for alle børn. Vuggestuebørn får mad fra køkkenet, børnehavebørn spiser fra deres madpakke.

Dagens aktivitet går i gang. Det planlægges individuelt på stuerne.

Frokost

Sove/legeplads/pauser

Eftermiddagsmad

Elverhøj lukker kl. 16.30 man + fre og 17.00 tirs. + ons. + tors.

Stuens personale er ansvarlige for at informere dig om, hvad der skal gøres, når man lukker.

Vi har opdelt flg. informationer til dig iblandt os:

Stuen:

Personalemøder

Stuemøder

Forældremøder

Sommerfest

Arbejdslørdag

Konsultationer

Virksomhedsplan

Praktiske ting i huset

Forplejning

 

 

 

Ledelsen:

Midtvejssamtale

Kontakt til kommunen

Børneringen

Uafhentede børn

 

Sikkerhedsrep.:

Brandinstruktion

APV

TR.:

Arbejdssedler

Køkkendamen:

Køkkenet, egenkontrol, hygiejne mv.

Diverse:

Personalemappen

Alle ovenstående emner er beskrevet i vores personalemappe, der står på personalestuen. Er du i tvivl så spørg personalet.

Husk, du er selv medansvarlig for at få ovenstående oplysninger.